"In societies where Robbing Hoods are treated like a celebrity it is but natural to expect political parties to act like a Mafia syndicate" Political Jaywalker "In a nation where corruption is endemic people tend to confuse due process with aiding and abetting criminals" Political Jaywalker "War doesn't determine who is right, war determines who is left" Bertrand Russell "You have just one flash flood of money, you keep your people poor. It's like a time bomb and it's scary" Philippine Lawmaker

Ang Kapatiran Political Party

Dr. MARTIN BAUTISTA Finding Home a PBS DocumentaryANG KAPATIRAN
: Birth of a Political PartyRenewing the Filipino Political Culture


PAGPAPAHAYAG NG MGA PRINSIPYO

Naniniwala kami:
1. Sa Makapangyarihng Diyos
2. Kabanalan ng buhay at dangal ng tao
3. Pagsasainstitutsyon ng pamilya, bayan, at partisipasyon
4. Pangkalahatang kabutihn
5. Landas ng pagkakaisa
6. Piniling opsyon o pagkiling sa maralita
7. Dangal ng paggawa at karapatan ng manggagawa
8. Pangangalaga sa mga nilalang ng Diyos

PLATAPORMA SA POLITIKA

1. Magtatag ng bansang may mabuting kalooban
2. Alisin ang lahat ng uri ng sugal.
3. Itaguyod ang responsableng pagiging magulang at likas na
pagpapalano ng pamilya
4. Itaguyod ang kultura ng buhay, kapayapaan, di-karahasan, pagkontrol sa baril at progresibong desarmamento.
5. Itaguyod ang Pilipinas nang "walang droga"
6. Alisin ang sistemang "pork barrel"
7. Higit na bigyang halaga ang mga programa para sa
maralita/di-pribelihiyado
8. Bigyang-daan ang mabilis na pagsasakatuparan ng katarungan
9. Tiyakin ang pagiging bukas at pananagutan ng mga naglilingkod sa gobyerno.
10. Bawasan ang red tape sa gobyerno.
11. Itaguyod ang ligtas at malinis na kapaligiran
12. Tiyakin ang mas mabilis at sustenableng pag-unlad sa ekonomiya sa pamamagitan ng:
a. Pagbibigay-katwiran sa utang ng gobyerno
b. Pagsasaatuparan ng holistikong Programa sa Repormang AGraryo
c. Pagbibigay ng priyoridad sa pagunlad ng agrikultura upang
makapagsarili tayo sa larangang ito.
d. Pagtataguod at pagbibigay ng mikro-pinansiya sa maliit/midyum na negosyo
e. Pagtataguod sa industriyalisasyon para sa kapakanang pangekonomiya ng taumbayan
f. Pagpatatag sa ating sistema ng edukasyon
13. Itaguyod ang higit na kapangyarihan ng sibilyan sa militar
14. Ipagbawal ang paglabas sa miya ng mga lingkod-bayan para sa lyuning komersiyal
15. Magpasa ng mabisang batas ukol sa kontra-dinastiyang probisyon ng Konstitusyon
16. Magharap sa taumbayan ng mungkahing amyenda sa Konstitusyon para sa ratipikasyon pagdating ng tamang panahon.
17. Iendorso lamang ang mga kandidato na sumusunod sa aral ng Diyos at naniniwala sa Pahayag ng mga Prinsipyo at Platapormang Politikal ng Partido.

Related Article:

Ang Kapatiran in the Trapoland 07 Election

A family affair with the Paredes clan

Bautista Battles Trapos in '07 Philippine Election

Paredes a breed apart from Trapos in the ’07 Election

Ang kapatiran banking on Principle, Integrity & Honesty in the 2007 Election

The Man Who Could Save PAMPANGA

Legislative Office a BIG Taxpayers Burden

Migrants Manifesto for Issue based Electoral Contest

Overseas Filipinos' legitimate aspirations glaringly absent in electoral debates

"No man made a greater mistake than he who did nothing because
he thought he could do so little." (Edmund Burke)

Logopo

1 Speak Out:

Related Posts with Thumbnails